top of page

Daily morning Mantra with Guru Maa -- Any problem one solution .

Updated: May 11Audio


Complete Hari Om Satsang Prayer

ॐ भूर् भुवः स्वः। तत् सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ .... x2 ------- गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु र्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ ------- ध्यान-मुलम गुरुर-मूर्तिः पूजा-मुउलम गुरुर-पदम मंत्र-मुउलं गुरुर-वाक्यं मोक्ष-मूलं गुरुउर-कृपा ------- अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ------- त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ------- ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ------- ॐ गुरु, जय गुरु, सच्चिदानंद गुरु। x2 सच्चिदानंद गुरु, आत्मानंद गुरु। x2 ॐ गुरु, जय गुरु, सच्चिदानंद गुरु। शिवोऽहम् शिवोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम्। ब्रह्मोहम् ब्रह्मोहम् ब्रह्मस्वरूपो हम्। नित्योहम् शुद्धोहम्, बुद्धोहम् मुक्तोहम्। ॐ गुरु, जय गुरु, सच्चिदानंद गुरु। ॐ....... ------- 🙏🏻 मेरी मुझको नमस्कार, प्रेम स्वरूप को नमस्कार, साक्षी स्वरूप को नमस्कार, निर्गुण न्यारे को नमस्कार, सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार, आनंद स्वरूप को नमस्कार। । नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार । ॐ.......


1.

ब्रह्मानन्दं प